Found: 8,543  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
7,606
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลสาหร่ายและของเสียจากการผลิตไบโอดีเซ...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ คงจันทร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2562?]
เลขเรียกTP339 ป46 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7,607
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกุ้...
ชื่อผู้แต่งนิกร ศิริวงศ์ไพศาล
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
เลขเรียกHC79.I55 น62 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7,608
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ จิระธำรง
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
เลขเรียกHG179 พ43 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7,609
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการคัดเลือกมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล = T...
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน, ผู้วิจัย.
เลขเรียกZA4081.86 น63 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,610
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ =...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา วนเศรษฐ, ผู้วิจัย.
เลขเรียกHD9066 อ46 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,611
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนแกนนำด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย : กร...
ชื่อผู้แต่งเอกพล กาละดี, ผู้วิจัย.
เลขเรียกTS175 อ72 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,612
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสารประกอบฟิโนลิกและฤทธิ์ของสารสกัดจากผลสุกและเปลือกของกล้วยหินต่อการต้านเอน...
ชื่อผู้แต่งปฐมาวดี ทองแก้ว
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
เลขเรียกQK898.P57 ป34 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7,613
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย = The readine...
ชื่อผู้แต่งภาวิน ชินะโชติ, ผู้วิจัย.
เลขเรียกHD45 ภ65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,614
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องความกลัวความตายกับปรัชญาการเมือง = The fear of death and political philosophy / โดย...
ชื่อผู้แต่งพิศาล มุกดารัศมี, ผู้วิจัย.
เลขเรียกJA71 พ756 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,615
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ...
ชื่อผู้แต่งลักษณา ศิริวรรณ, ผู้วิจัย.
เลขเรียกTK5105.88813 ล62 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,616
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโ...
ชื่อผู้แต่งสมปฤณ นิยมไทย, ผู้วิจัย.
เลขเรียกHM831 ส43 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,617
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงค...
ชื่อผู้แต่งพอพันธ์ อุยยานนท์, ผู้วิจัย.
เลขเรียกG156.5.E26 พ45 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7,618
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด , 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7,619
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557 - 2562 ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2562
เลขเรียกสร 333.79 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา