Found: 13,718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Masters" and "natives" : digging the others' past / edited by Svetlana Gorshenina ... [et al.].
พิมพลักษณ์Berlin : De Gruyter, 2019.
เลขเรียกDS339 .M37 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"We love Mr King" : Malay Muslims of southern Thailand in the wake of the unrest / Anusorn Unno.
ชื่อผู้แต่งAnusorn unno Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กฎหมายปริทรรศน์" ใน "วารสารอัยการ" และอื่นๆ / คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT68 .ค36 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562
เลขเรียกRM666.C266 อ65 2562,QV77.7 อ764ก 2562,615.321 อ764ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ควบคุมหรือคุ้มครอง?" มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม / จันจิรา สมบัติพูนศิ...
ชื่อผู้แต่งจันจิรา สมบัติพูนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกHV8031 .จ632 2562,303.66 จ622ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย" การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่...
ชื่อผู้แต่งนวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย (ครั้งที่ 41 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่า" ความเข้าใจในความขัดแย้งและการจัดการ / เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2562, [2019]
เลขเรียกSD235.T5 ก75 2562,333.75 ก588ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ราคาของการมีลูก : เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน / คณะผู้จัดทำ, มนสิการ กาญจนะจิตรา...[แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2562.
เลขเรียกHQ759.48 ร62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ราคาของการมีลูกเมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียว / มนสิการ กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกHQ674.55 ร62 2562,346.015 ร399 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''ความว่าง'' ในทัศนะของพุทธทาส = Buddhadasa Bhikkhu''s views on selflessness / กานต์ ลิ่มสถาพร
ชื่อผู้แต่งกานต์ ลิ่มสถาพร, ผู้แต่ง
เลขเรียก294.34 ก432ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ISC)2 SSCP systems security certified practitioner [electronic resource] : official practice tests ...
ชื่อผู้แต่งChapple, Mike.
พิมพลักษณ์Indianapolis, IN : Wiley, 2018.
เลขเรียกTK5105.59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ISC)2 SSCP systems security certified practitioner [electronic resource] : official study guide / M...
ชื่อผู้แต่งWills, Mike.
พิมพลักษณ์Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand, 2019.
เลขเรียกQA76.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ที่พวกเราจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย = The year without a purchase / Scott Dannemiller, เขียน ; กุลธิ...
ชื่อผู้แต่งแดนน์มิลเลอร์, สก็อต ผู้แต่ง
เลขเรียก241.68 ด954ห 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา