Found: 661  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาระคนชั้น...
ชื่อผู้แต่งปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.702 ป63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ...
ชื่อผู้แต่งนงค์เยาว์ นามไธสง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.704 น32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะ...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา สาชิน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.7 ช43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL เร...
ชื่อผู้แต่งณัฐฐนิภา ประทุมชาติ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.702 ณ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบราเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งภานุมาศ วรสันต์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.704 ภ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสุวิษา ไกรฉวี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English in daily life ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ที่มีผล...
ชื่อผู้แต่งชไมพร ชาญวิจิตร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ช49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบการเรียนรู้แบบอุปนัยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ เชนรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความผูกพันองค์กรของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / วิทยานิพนธ์ ของ พิบูลย์ พ...
ชื่อผู้แต่งพิบูลย์ พิมพ์จำปา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 610.92 พ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้ความตระหนักความสามารถในการโต้แย้งและความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งจีรพงษ์ สุขศรีงาม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.7 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โ...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา นามโน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 530.0704 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจในทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kolb โดยยึดรูปแบบวง...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ คำแพง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกตามมาตรฐานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลอาจสามาร...
ชื่อผู้แต่งนภัสภรณ์ เชิงสะอาด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 610.734 น46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งวาสิทธิ์ นงนุช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประยูร พรมหลวงศ...
ชื่อผู้แต่งประยูร พรมหลวงศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 691.4 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา