Found: 661  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบสาธารณะกับระบบโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ ปรีชา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 004.6872 น24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกั...
ชื่อผู้แต่งศุภสวัสดิ์ รุจิรวรรธน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.81 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ The Bridge 2 และการนำไปใช้สอน / วิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ไชยราช
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ไชยราช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศรีวิไล
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวจ 371.26 อ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชไร่ เล่ม 2 / อุดม โกสัยสุก.
ชื่อผู้แต่งอุดม โกสัยสุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต , ม.ป.ป.
เลขเรียก633 อ44กม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากกาแฟและต้นธูปฤาษี / ปริญญานิพนธ์ ของ ทรงวุฒิ เรืองดงยาง, มนตรี เสมอภาค
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ เรืองดงยาง
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเส้นใยขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง / วิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งอเหนก ดัสกรณ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 677.0283 อ58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก618.2 ก46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการสร้างพลังอำนาจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จัง...
ชื่อผู้แต่งชาคริต เชื้อชม ว่าที่ ร.ต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614.76 ช62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังค...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์วัลย์ พันธุระ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาทตามกรอบ PISA เพื่อสร้างมโนทัศน์เรื่องวิวัฒนาการแ...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร กายแก้ว
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการสอนแบบปัญหาเป็นฐานเรื่องการ...
ชื่อผู้แต่งจำปี ไชยเมืองคูณ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังห...
ชื่อผู้แต่งปถภณ พิริยะ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 368.382 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กีตาร์ตามแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งพงศธร ห้องแซง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 787.8 พ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา