Found: 661  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับภาพสัญลักษณ์จากผลิตภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม / วิทยานิพนธ์ ของ ธรรมรัตน์ บุญรอ...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ บุญรอด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.8 ธ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก / นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.
ชื่อผู้แต่งนันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQR67 .น423 2560,QY25 น423ก 2560,616.079 น423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสุนทรียา สุวรรณโคตร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.26 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการวิทยานิพนธ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหา...
ชื่อผู้แต่งอรุษยา หล้าวงศ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียกวจ 025.317 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า 1 = Electrical installation 1 / พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
ชื่อผู้แต่งพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกTK7018 พ-ก 2560,537 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมหมอครอบครัวเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาตนเองของผู้ป่วยจิ...
ชื่อผู้แต่งศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 615.1 ศ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประ...
ชื่อผู้แต่งวิวรรธน์ อัครวิเชียร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกWK102 ว6ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการหมอลำหมู่คณะระเบียบวาทศิลป์และคณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ / วิทยานิพนธ์ ของ อิทธิพล มะเสน
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล มะเสน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 792.3 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน / วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, สุพัตรา อุปนิสากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกWB340 ก459 2560,615.58 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
ชื่อผู้แต่งผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 ผ181 2560,657 ผ39ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ ภร...
ชื่อผู้แต่งภราดร ชินสอน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 309.263 ภ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปฏิทินบาร์โค้ดสองมิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งจิรนัยน์ ยอดดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 741.6 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา