Found: 661  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งนววิช ดลแม้น
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.72 น55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาความสามารถ...
ชื่อผู้แต่งธนดล ดำคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ธ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งวนัชภรณ์ ปึ่งพรม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 ว36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวแบบการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดขอนแก่น /...
ชื่อผู้แต่งเทพไทย โชติชัย
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 613.0433 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ กรรณิกา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 ม37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมก...
ชื่อผู้แต่งโนรี เกษมจิตร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.702 น94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ชนมน สุขวงศ์
ชื่อผู้แต่งชนมน สุขวงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 150.1988 ช34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒน...
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ สมมาตย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผงปรุงรสลาบปลาตองผสมผักแพรวและผักก้านก่อง / วิทยานิพนธ์ ของ ธนนันท์ จิระวุฒินันท์
ชื่อผู้แต่งธนนันท์ จิระวุฒินันท์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 664.5 ธ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แ...
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ ปัดถาวโร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 บ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจั...
ชื่อผู้แต่งกรรัตน์ จุลตามระ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากมูลช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งภทพร ศรีโกตะเพชร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 658.57 ภ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ที่มีเคซีนเปปไทค์สูง / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษฎา ปุ่มเพชร
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ปุ่มเพชร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 637.141 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการชั้นเรียนทีมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก / วิทยานิพนธ์ ของ สิริน...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร พรมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 373.9593 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา