Found: 1,876  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการอนุรักษ์การละเล่นรำโทนในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาพร หลายเจริญ
ชื่อผู้แต่งชญาพร หลายเจริญ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 306.48 ช26น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน
ชื่อผู้แต่งมุนินทร์ พงศาปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกKPT70 ม628 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จัง...
ชื่อผู้แต่งพชร สมคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 321.80704 พ24น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.1 ภ72น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางบูรณาการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนกรณีศึกษาบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปท...
ชื่อผู้แต่งพุทธา นามขุน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 352.34 พ73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,851
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองค่าสุดขีดของอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา เห็นเจริญ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 511.8 ว72บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,852
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ประจำปี 2562/ สมศักดิ์ ประถม...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปร์ปริ้น, 2561.
เลขเรียกHF5661 ส282บ 2561,657.076 ส282บพ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,853
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญก...
ชื่อผู้แต่งนภาพร อติวานิชยพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2560
เลขเรียกHD6960.5.T5 น46 2560,331.62 น197ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
1,854
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งน้ำชุมชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งพระครูปริยัติชโยดม (ไชยา หมั่นบรรจง)
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 333.912 ป47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,855
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแห่งห้วงความคิดอ่าน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมสามทศวรรษ (2529-2559) / ดวงมน ปริปุณณะ จิตร์จำนงค์
ชื่อผู้แต่งดวงมน ปริปุณณะ จิตร์จำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฝ่ายเทคโนโลยีทางกรศึกษา, 2560
เลขเรียกPL4205 ด52 2560,895.9109 ด172ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,856
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเรียบเรียงตำราสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รายวิชา CPE-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / วรากร...
ชื่อผู้แต่งวรากร ศรีเชวงทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560.
เลขเรียกQA76.9.D35 ว172 2560,005.73 ว46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,857
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโซเวียตสมัยสตาลิน / สัญชัย สุวังบุตร
ชื่อผู้แต่งสัญชัย สุวังบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDK268.4 .ส65 2560,320.947 ส62ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
1,858
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตโยต้า คิดระดับโลก คุณก็ทำได้ / ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์, วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์
ชื่อผู้แต่งศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ ผู้แต่ง
เลขเรียก658 ศ727ต 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
1,859
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตไม่หยุดแบบ Toyota TPS / Bang, Kyoungill ; Kim, Jangyeol, ภาพ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งบัง, คยองอิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2560.
เลขเรียกTS155 บ247 2560,658.5 บ62ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,860
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีอินเดียยุคก่อนประวัติศาสตร์ / วันวิสาข์ ธรรมานนท์
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ ธรรมานนท์ ผู้แต่ง
เลขเรียกDS436 ว436 2560,954 ว436บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา