Found: 569  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมก...
ชื่อผู้แต่งโนรี เกษมจิตร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.702 น94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ชนมน สุขวงศ์
ชื่อผู้แต่งชนมน สุขวงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 150.1988 ช34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒน...
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ สมมาตย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผงปรุงรสลาบปลาตองผสมผักแพรวและผักก้านก่อง / วิทยานิพนธ์ ของ ธนนันท์ จิระวุฒินันท์
ชื่อผู้แต่งธนนันท์ จิระวุฒินันท์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 664.5 ธ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แ...
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ ปัดถาวโร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 บ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจั...
ชื่อผู้แต่งกรรัตน์ จุลตามระ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากมูลช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งภทพร ศรีโกตะเพชร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 658.57 ภ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ที่มีเคซีนเปปไทค์สูง / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษฎา ปุ่มเพชร
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ปุ่มเพชร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 637.141 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการชั้นเรียนทีมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก / วิทยานิพนธ์ ของ สิริน...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร พรมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 373.9593 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / ว...
ชื่อผู้แต่งชินวัฒน์ อนุพันธ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 305.90816 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการสอนของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก...
ชื่อผู้แต่งศศิญานัยน์ แสนแพง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร...
ชื่อผู้แต่งกฤตยาณี กองอิ้ม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ก43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เ...
ชื่อผู้แต่งสังคม ไชยสงเมือง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ส62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิ่ง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 005.3 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา