Found: 569  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบราเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งภานุมาศ วรสันต์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.704 ภ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสุวิษา ไกรฉวี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English in daily life ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ที่มีผล...
ชื่อผู้แต่งชไมพร ชาญวิจิตร
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ช49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบการเรียนรู้แบบอุปนัยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ เชนรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความผูกพันองค์กรของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / วิทยานิพนธ์ ของ พิบูลย์ พ...
ชื่อผู้แต่งพิบูลย์ พิมพ์จำปา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 610.92 พ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้ความตระหนักความสามารถในการโต้แย้งและความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งจีรพงษ์ สุขศรีงาม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.7 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โ...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา นามโน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 530.0704 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจในทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kolb โดยยึดรูปแบบวง...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ คำแพง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกตามมาตรฐานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลอาจสามาร...
ชื่อผู้แต่งนภัสภรณ์ เชิงสะอาด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 610.734 น46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งวาสิทธิ์ นงนุช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประยูร พรมหลวงศ...
ชื่อผู้แต่งประยูร พรมหลวงศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 691.4 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งนววิช ดลแม้น
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.72 น55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาความสามารถ...
ชื่อผู้แต่งธนดล ดำคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ธ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งวนัชภรณ์ ปึ่งพรม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 ว36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวแบบการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดขอนแก่น /...
ชื่อผู้แต่งเทพไทย โชติชัย
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 613.0433 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา