Found: 570  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ The Bridge 2 และการนำไปใช้สอน / วิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ไชยราช
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ไชยราช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศรีวิไล
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวจ 371.26 อ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชไร่ เล่ม 2 / อุดม โกสัยสุก.
ชื่อผู้แต่งอุดม โกสัยสุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต , ม.ป.ป.
เลขเรียก633 อ44กม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากกาแฟและต้นธูปฤาษี / ปริญญานิพนธ์ ของ ทรงวุฒิ เรืองดงยาง, มนตรี เสมอภาค
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ เรืองดงยาง
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเส้นใยขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง / วิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งอเหนก ดัสกรณ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 677.0283 อ58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก618.2 ก46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการสร้างพลังอำนาจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จัง...
ชื่อผู้แต่งชาคริต เชื้อชม ว่าที่ ร.ต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614.76 ช62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังค...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์วัลย์ พันธุระ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาทตามกรอบ PISA เพื่อสร้างมโนทัศน์เรื่องวิวัฒนาการแ...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร กายแก้ว
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการสอนแบบปัญหาเป็นฐานเรื่องการ...
ชื่อผู้แต่งจำปี ไชยเมืองคูณ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังห...
ชื่อผู้แต่งปถภณ พิริยะ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 368.382 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กีตาร์ตามแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งพงศธร ห้องแซง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 787.8 พ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาระคนชั้น...
ชื่อผู้แต่งปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.702 ป63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ...
ชื่อผู้แต่งนงค์เยาว์ นามไธสง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.704 น32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะ...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา สาชิน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 510.7 ช43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา