Found: 569  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า 1 = Electrical installation 1 / พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
ชื่อผู้แต่งพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกTK7018 พ-ก 2560,537 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมหมอครอบครัวเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาตนเองของผู้ป่วยจิ...
ชื่อผู้แต่งศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 615.1 ศ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประ...
ชื่อผู้แต่งวิวรรธน์ อัครวิเชียร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกWK102 ว6ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการหมอลำหมู่คณะระเบียบวาทศิลป์และคณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ / วิทยานิพนธ์ ของ อิทธิพล มะเสน
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล มะเสน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 792.3 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน / วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, สุพัตรา อุปนิสากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกWB340 ก459 2560,615.58 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
ชื่อผู้แต่งผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 ผ181 2560,657 ผ39ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ ภร...
ชื่อผู้แต่งภราดร ชินสอน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 309.263 ภ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปฏิทินบาร์โค้ดสองมิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งจิรนัยน์ ยอดดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 741.6 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบสาธารณะกับระบบโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ ปรีชา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 004.6872 น24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกั...
ชื่อผู้แต่งศุภสวัสดิ์ รุจิรวรรธน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.81 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ The Bridge 2 และการนำไปใช้สอน / วิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ไชยราช
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ไชยราช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 420.704 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศรีวิไล
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวจ 371.26 อ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา