Found: 569  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะสื่...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.33 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งธัญญาพร ก่องขันธ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 378.9593 ธ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหร...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.33 ก37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริชัย ทัพขวา
ชื่อผู้แต่งศิริชัย ทัพขวา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 390.95933 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิ...
ชื่อผู้แต่งศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.54 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบไตรสิกขาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / วิทยานิพนธ์ ของ รมิดา ศรีมันตะ
ชื่อผู้แต่งรมิดา ศรีมันตะ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.72 ร47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัง 7 หัวเมืองชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ ทักษ์สุริย...
ชื่อผู้แต่งทักษ์สุริยา หมาดสะ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 728.82 ท62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร : กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งธนู ทดแทนคุณ ว่าที่ ร.อ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 306 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำ...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ธิมาชัย
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.26 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สินวัต
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 306 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์โดยการจัดการแบบมีส่วนร่วมในเขต...
ชื่อผู้แต่งไมตรี ทอนเสาร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 610.734 ม93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หล...
ชื่อผู้แต่งพิริยาภรณ์ พิลาชัย
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507.04 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องลวดลายผ้าไหมขิด ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธ...
ชื่อผู้แต่งไวพจน์ ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.7 ว94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมโดยใช้ทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลา...
ชื่อผู้แต่งปริญญา พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.6 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิ...
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.7 ว45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา