Found: 647  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการวัยเรียนตามบ้าน / วิทยานิพนธ์ ของ บุรินท...
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ สารีคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.91 บ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทเรียนแสวงรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปฐมาวดี เกรยรัมย์
ชื่อผู้แต่งปฐมาวดี เกรยรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 005.1 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบพัสดุกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เ...
ชื่อผู้แต่งเมธวัฒน์ อ่อนเรือง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 004.21 ม83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งวีราภรณ์ เชยรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 025.524 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25...
ชื่อผู้แต่งชนิดาภา โสหา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.2 ช37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งพนาภรณ์ สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 พ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ โยสีดา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลร...
ชื่อผู้แต่งวีระสุดา สวัสดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614.1 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราช...
ชื่อผู้แต่งวัฒนพงศ์ นิราราช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 613 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับก...
ชื่อผู้แต่งกานต์ธีรา ชัยเรียบ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 615.1 ก63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล...
ชื่อผู้แต่งกมลรัตน์ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 372.9593 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / วิท...
ชื่อผู้แต่งอมวรรณ หล้าบุญคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.26 อ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา หล้าก่ำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.15 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไทยสามัคคีธรรม ตำบลโนนสำราญ อำเ...
ชื่อผู้แต่งจีระนันท์ พันธ์ทอง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 613 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งสายใจ ปินะกาพัง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ส64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา