Found: 570  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เ...
ชื่อผู้แต่งสังคม ไชยสงเมือง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 ส62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิ่ง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 005.3 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการวัยเรียนตามบ้าน / วิทยานิพนธ์ ของ บุรินท...
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ สารีคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.91 บ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทเรียนแสวงรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปฐมาวดี เกรยรัมย์
ชื่อผู้แต่งปฐมาวดี เกรยรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 005.1 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบพัสดุกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เ...
ชื่อผู้แต่งเมธวัฒน์ อ่อนเรือง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 004.21 ม83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งวีราภรณ์ เชยรัมย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 025.524 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25...
ชื่อผู้แต่งชนิดาภา โสหา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.2 ช37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งพนาภรณ์ สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 พ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ โยสีดา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.3 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลร...
ชื่อผู้แต่งวีระสุดา สวัสดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 614.1 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราช...
ชื่อผู้แต่งวัฒนพงศ์ นิราราช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 613 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับก...
ชื่อผู้แต่งกานต์ธีรา ชัยเรียบ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 615.1 ก63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล...
ชื่อผู้แต่งกมลรัตน์ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 372.9593 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / วิท...
ชื่อผู้แต่งอมวรรณ หล้าบุญคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.26 อ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา หล้าก่ำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.15 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา