Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงานของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้...
ชื่อผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน 2484-2559.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกJQ1745 ล64,320.088 ล413ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4026 ศ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากมุมมองเชิงคติชนวิทยา เล่ม 2 ค.ศ. 1911-1928 / Truong Thi Hang, เขียน ; ชวน เพ...
ชื่อผู้แต่งเจือง, ถิ หั่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ลานนา, 2560, [2017]
เลขเรียกDS560.72.H6 จ82 2560,923.1597 จ271ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economics / ณรงค์ ธนาวิภาส
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ธนาวิภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560.
เลขเรียกHB180.T5 ณ211ห 2560,330 ณ42ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแห่งห้วงความคิดอ่าน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมสามทศวรรษ (2529-2559) / ดวงมน ปริปุณณะ จิตร์จำนงค์
ชื่อผู้แต่งดวงมน ปริปุณณะ จิตร์จำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฝ่ายเทคโนโลยีทางกรศึกษา, 2560
เลขเรียกPL4205 ด52 2560,895.9109 ด172ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา