Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ Pulinet สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ข่ายงาน, 2560
เลขเรียกZ674.83.T5 ส64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน / วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, สุพัตรา อุปนิสากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกWB340 ก459 2560,615.58 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาโบ / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ; พัชรินทร์, แปล ; วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์, 2560.
เลขเรียก863.64 ม457ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน (ทำไม) ไร้บ้าน / อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ พิทักษ์ธานิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560.
เลขเรียกHV4602.55 อ44,305.569 อ162ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแข็งแรงของวัสดุ = Strength of material / บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม ภัทราจารุกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกTA405 บ471,620.1126 บ72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามเสด็จฯ ต่างประเทศ / ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร ; นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพึงจิตต์ ศุภมิตร ท่านผู้หญิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2560.
เลขเรียกDS586.8 พ665 2560,923.1593 ส74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัสดุภาครัฐ 2560 : พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สุทธาวาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2560.
เลขเรียกJF1525.พ6 ว56 2560,352.55 พ586
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกTP370 ว63 2560,664 ว587 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา