Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบาดเจ็บ ความผิดปกติและโรคจากการทำงาน : การป้องกัน / ลักษณา เหล่าเกียรติ
ชื่อผู้แต่งลักษณา เหล่าเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกRC964 ล211 2560,WA400 ล6ก 2560,616.9803 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเมือง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ = Analyzing politics : An introduction to polit...
ชื่อผู้แต่งเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกJA71 .อ72 2560,320.5 อ878ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกและอาร์โธรสไปร่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร / จงกล พรมยะ
ชื่อผู้แต่งจงกล พรมยะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560
เลขเรียกSH390.5.T5 จ22 2560,579.8 จ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุ้งก้ามกราม ประมวลองค์ความรู้ / ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560
เลขเรียกSH380.62.T5 ท63 2560,639.59 ท482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งพูดต่าง / คิมยังโฮ ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, ยังโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560
เลขเรียกPN4086 ค-ค 2560,808.51 ค36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงานของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้...
ชื่อผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน 2484-2559.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกJQ1745 ล64,320.088 ล413ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลองกระ-ไทย : มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ = Kra Canal : strategic heritage of Thailand / ประดิษฐ์ บุญ...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ บุญเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เล็กซ์โนว่า, 2560
เลขเรียกHE545.K7 ป46 2560,386.4 ป1711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4026 ศ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก / เฉิน ซู่ เจวียน ; ผู้แปล สุธิมา กฤตย์ธนวัต
ชื่อผู้แต่งเจวียน, เฉิน ซู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค, 2560
เลขเรียกBF575.L8 ฉ7ค 2560,177.7 จ85ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย / Tim Dunne, Milja Kurki และ Steve...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2560
เลขเรียกJZ1305 ด6ท 2560,327 ท45ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา / จัดโดย สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
เลขเรียกPL4208.9 น62 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากมุมมองเชิงคติชนวิทยา เล่ม 2 ค.ศ. 1911-1928 / Truong Thi Hang, เขียน ; ชวน เพ...
ชื่อผู้แต่งเจือง, ถิ หั่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ลานนา, 2560, [2017]
เลขเรียกDS560.72.H6 จ82 2560,923.1597 จ271ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง / ทัศพล กระจ่างดารา
ชื่อผู้แต่งทัศพล กระจ่างดารา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกQL638.6 ท65 2560,สร.597.3 ท118ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเสริมยีสต์มีชีวิต (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูม...
ชื่อผู้แต่งอรกัญญา เม่งหยู
พิมพลักษณ์กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เขต 4 (กระบี่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกSH167.M87 อ42 2560,597.7 อ315ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา