Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในร...
ชื่อผู้แต่งวีระ หวังสัจจะโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJQ1749.A15 ว64 2562,321.8 ว842ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ รวมปาฐกถาจากการประชุม...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
เลขเรียกJQ1749.A56C54 ก64 2562,327.172 ก491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกRC336 จ464 2558,WM 100 จ234 2558,616.89 จ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ / อรพินท์ สพโชคชัย, เขียน ; อรทัย ก๊กผล และอติพร แก้วเป...
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ สพโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJF1358.T5 อ43 2562,352.14 อ335ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ว่าด้วยแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย...
ชื่อผู้แต่งสุนทรชัย ชอบยศ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียกD13 .ส73 2562,959.3 ส454ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัซซีเนชั่น / John Scalzi เขียน ; ดาวิษ ชาญชัยวานิช แปล.
ชื่อผู้แต่งสกัลซี, จอห์น ค.ศ. 1969-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Solis Books, 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวมอุดมศึก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
เลขเรียกLB41 ช638 2562,สร 378.106 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย / วินัย ...
ชื่อผู้แต่งวินัย พงศ์ศรีเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชน, 2562
เลขเรียกPL4202 ว63 2562,895.911 ว619ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรีลังกากติกาวัตร : ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับเพื่อความดีงามของหมู่คณะ / ลังกากุมาร.
ชื่อผู้แต่งลังกากุมาร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาละพิมพการ, 2562.
เลขเรียกBQ356 .พ456 2562,294.3095493 ล112ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกWY152 .ห464 2562 ล. 1,610.7365 ห321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหุ่นยนต์หนีภัยในเมืองใหญ่ = The wild robot escapes / Peter Brown, เขียน ; วัชรวิชญ์, แปล
ชื่อผู้แต่งบราวน์, ปีเตอร์ ผู้แต่ง
เลขเรียก813.6 บ214หญ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา