Found: 290  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 - มาตรา 366/4 / โดย หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์.
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT3800 ก976 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ ทองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2561.
เลขเรียกKPT640 ส236 2561,346.04 ส236 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ....
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT4516 ธ6ค 2561,345.02323 ธ516ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมืองซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง [จุลสาร] / กรมพรายะดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2405-2486..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2561.
เลขเรียกBJ ด6ค 2561,352.14 ด495ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดมากไปหรือเปล่า? / คิดมาก
ชื่อผู้แต่งคิดมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561
เลขเรียกBF575.S39 ค439ค 2561,089.95911 ค439 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของคนเรือ บรษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด / ณัฐฐินี บัวเนี...
ชื่อผู้แต่งณัฐฐินี บัวเนียม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD6957.T5 ณ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฎิบัติการ/ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561.
เลขเรียกQY23 ค7 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว [จุลสาร] / ณมาพร อัตถวิโรจน์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งณมาพร อัตถวิโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2561.
เลขเรียกSB ณ4ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว [จุลสาร] = Guidance on agricultural produc...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2561.
เลขเรียกSB ก8ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรมเซฟ SAFE สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบ / มงคล จิรวัชรเดช.
ชื่อผู้แต่งมงคล จิรวัชรเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2561.
เลขเรียกTA775 ม22ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ผู้เรียบเรียง Absolute LAW text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561
เลขเรียกKPT1155 ฐ119ค 2561,346.048 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยว "ผจญภัยใกล้ทะเลเที่ยวเท่ฝั่งอันดามัน" [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียกGV ก6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยว "ภูหนาว 8 ขุนเขา" [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียกG ท5ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา