Found: 290  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางระบบบัญชี / นันทรัตน์ นามบุรี.
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ นามบุรี.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกHF5655.T5 น6ก 2561,ผว 657 น423ก มรย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอด = Survival analysis / ศิริพร คำสะอาด.
ชื่อผู้แต่งศิริพร คำสะอาด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกHA29.5 ศ463ก 2526,WA950 ศ6ก 2561,519.546 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกมะพร้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรในอำเภอกุยบุรี จังหวัดปร...
ชื่อผู้แต่งอภิวัตน์ หุ่นเก่า.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHG4028.C4 อ4ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่หินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จั...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สงวนการ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD60.5.T5 ก6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนจากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย = The Development...
ชื่อผู้แต่งศนิกานต์ ตันสุตะพานิช.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกQL638.P77 ศ362ก 2561,639.3772 ศ125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / ชื่นชนก โควินท์.
ชื่อผู้แต่งชื่นชนก โควินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2561
เลขเรียก370 ช3152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / พัลลภา ปิติสันต์ text
ชื่อผู้แต่งพัลลภา ปิติสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกHN700.55.C6 พ64 2561,307.14 พ581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย เล่ม 2 / ผู้เรียบเรียง ฐนิตนันท์ จามิกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก513,649.5 ก513 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ทรายปูพื้นบ่อร่วมกับวัสดุอื่นเป็นที่หลบซ่อนในการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelogicus Linnaeus, 1...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ หนูเซ่ง.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกF ส7ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าว / ชนิดาภา มีเงิน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561.
เลขเรียกPL4206 ก65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมและข้าวของ / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2561
เลขเรียก390.09593 อ551ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it's a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; อ...
ชื่อผู้แต่งอีดงช็อล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกHF5438.25 อ772 2561,658.85 อ771ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Fundamental mathematics / วัชรากร ทองช่วย.
ชื่อผู้แต่งวัชรากร ทองช่วย.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียกQA135.5 ว624ค 2561,510 ว112ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / ภิญโญ เวชโช.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ เวชโช.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกGR312 ภ6ค 2561,398 ภ338ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา