Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการรับฟังความค...
ชื่อผู้แต่งสติธร ธนานิธิโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกK3220 ส36 2562,342.041 ส172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในร...
ชื่อผู้แต่งวีระ หวังสัจจะโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJQ1749.A15 ว64 2562,321.8 ว842ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐร...
ชื่อผู้แต่งเลิศพร อุดมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJF1358.T5 ล75 2562,352 ล58ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการเสริมสร้างงประชาธิปไตยในโรงเรียน / เลิศพร อุดมพงษ์
ชื่อผู้แต่งเลิศพร อุดมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกLB3610 ล75 2562,378.1981 ล686ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ รวมปาฐกถาจากการประชุม...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
เลขเรียกJQ1749.A56C54 ก64 2562,327.172 ก491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค / อมิทาฟ อาชาร์ยา
ชื่อผู้แต่งอมิทาฟ อาชาร์ยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJX1904.5 อ46 2562,341.2473 อ298ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, เขียน ; อรทัย ก๊กผล แล...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกTD791 .พ937 2562,363.7285 พ9541ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกRC336 จ464 2558,WM 100 จ234 2558,616.89 จ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ / อรพินท์ สพโชคชัย, เขียน ; อรทัย ก๊กผล และอติพร แก้วเป...
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ สพโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJF1358.T5 อ43 2562,352.14 อ335ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสมัยรัตนโกสินทร์ / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
เลขเรียกDS578 บ784,959.303 ช622 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน / บัวพันธ์ พรหมพักพิง ... [และคนอื่น ๆ] ; สถาพร เริงธรรม, บร...
ชื่อผู้แต่งบัวพันธ์ พรหมพักพิง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
เลขเรียกH97 บ65 2562,352.34 บ217น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ว่าด้วยแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย...
ชื่อผู้แต่งสุนทรชัย ชอบยศ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียกD13 .ส73 2562,959.3 ส454ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / ถวิลวดี บุรีกุล นิตยา โพธิ์...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJC578 ถ56 2562,340.11 ถ173ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา