Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา [computer file] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี [electronic resource] / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [videorecording]...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย, [2560].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคืนฟ้าใส [videorecording] / มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย, [2560].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือภิกษุ 1 [sound recording] : แสงธรรมแห่งพระไตรปิฏก / อุทธยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องธนบัตรในรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย [electronic resource] / ธนาคารแห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG1250.55.Z8 ธ365,332.49593 ธ145 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประมวลผลการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ณ จังหวัดน่าน หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประมวลผลการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ณ จังหวัดน่าน หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม [electronic resource] / กระทรวงคมนาคม ; คณะทำงาน ปริยะ เวสสบุ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซิ่ง, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 = [คอมพิวเตอร์ไฟล์] Thailand state of pollution report 2017...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
เลขเรียก363.739 ร451 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. อุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกส.ร. 307.1 ค181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา