Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2 / โนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ ; แปลโดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษา...
ชื่อผู้แต่งโนริโกะ, มัทสึโมโตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL537.5 ม348ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง[7'x] Betting lover พนันได้เลย...ว่าคุณจะรักผม / แสตมป์เบอรี่.
ชื่อผู้แต่งแสตมป์เบอรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส , [2555].
เลขเรียกน ส966พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องJUDO ยูโด / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2525.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,796.8152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องXuesheng zuci zaoju cidian.
พิมพลักษณ์Beiiing ; sinolingua , 2009.
เลขเรียกPL1241 X84 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์เจริญวิทย์การพิมพ์ , 2555.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,WA292 คม695 2547,616.0252 ก169ค 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องที่รัก : หนังสือที่จะพาเราไปตกหลุมรัก / พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพลก้าดอต , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,S.C. พ199ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบินเดี่ยวเรียนเที่ยวนอก / สมิตา หมวดทอง.
ชื่อผู้แต่งสมิตา หมวดทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ กู๊ด, 2554.
เลขเรียกLB2375 ส312 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปรีชญมณี : บทความคัดสรรทางภาษาและวรรณคดีไทย ของศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และบทสังเคราะห์ผล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผจญภัยในความรัก / ประภาส ชลศลานนท์.
ชื่อผู้แต่งประภาส ชลศลานนท์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เวิร์คพ้อย , 2557.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,รส ป33ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรักนี้ที่รอคอย= Lady sophia's lover / โดย ลิซ่า เคลย์แพส ; กัญชลิกา แปล.
ชื่อผู้แต่งเคลย์แพส, ลิซ่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แก้วกานต์, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องราชนารี กับการจัดการศึกษา / ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ .
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 .
เลขเรียกLA1221 ช356 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ.2552 / ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ์ , 2553.
เลขเรียกริวิเคราะห์,WC503 ส773ร 2553,616.9792 ส773ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค , 2549-
เลขเรียกQ180.T5 ก351,001.44 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิวาห์รักวิวาห์เลือด= Veil of Night / โดย ลินดา โฮเวิร์ด ; พิชญา แปล.
ชื่อผู้แต่งโฮเวิร์ด, ลินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แก้วกานต์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา