Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2557 [electronic resouce] / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 OHEC [eletronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมสรรพสามิต [electronic resource]= Annual report 2014 / กรมสรรพสามิต.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพสามิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [electronic resource] / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สำนักงานรัฐ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ega)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรู้ 10 ภาษาฟรี เราทำอย่างไร [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บอกเคล็ดลับโดย บัณฑิต และแมรี่ อึ้งรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อินสไปร์มิวสิค, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน [electronic resource] : ตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน [electronic resource]//จัดทำโดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
24
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวิ่งสู้ฟัด 2013 : = police story [วีดีทัศน์]/ บริษัท แฮปปี้โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน = WOMEN AND THE C...
ชื่อผู้แต่งรัญวรัชญ์ พูลศรี.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกPL4200 .ร622 2557EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 [erectronic resource] / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
27
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 [electronic resource] / สำนักงานเลขาธการสภาการศึกษา ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
28
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสองข้างทางหลวง ชุดรอบรู้คู่ทางหลวง [videorecording]/ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสองข้างทางหลวง ชุดรอยทางบนรอยไทย [videorecording]/ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง ; 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
30
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีสั้นกฎหมายสามัญประจำบ้าน [computer file] / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา