Found: 135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) [คอ...
ชื่อผู้แต่งองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
92
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 / [คอมพิวเตอร์ไฟล์] สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563.
เลขเรียก333.7072 ร266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
93
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 = [คอมพิวเตอร์ไฟล์] Energy statistics of Thailand 2018 / สำนักงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561.
เลขเรียก333.79 ร451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
94
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 29-30 มกราคม 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพะเยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. อุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกส.ร. 307.1 ค181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
96
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547-2557 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
97
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรู้ 10 ภาษาฟรี เราทำอย่างไร [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บอกเคล็ดลับโดย บัณฑิต และแมรี่ อึ้งรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อินสไปร์มิวสิค, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
98
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาว...
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
99
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เมษายน - กรกฎาคม 2561 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
100
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559 [คอมพิวเตอร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานบัญฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
101
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 [คอมพิวเตอร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
102
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะสถิติประยุกต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
103
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะสถิติประยุกต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
104
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
105
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] /
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะสถิติประยุกต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา