Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ [electronic resource] / โดย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540.
เลขเรียกML345.T5 ป642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
197
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพระราชคุณานุสรณ์ [soundrecording] : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระผู้ทรงเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
198
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งอุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
199
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพันแสงรุ้ง ความหมายอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด อ่าข่า: [แผ่นวีดิทัศน...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
200
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพุทธวจน ธมมวินย เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวาจา [sound recording] = ยุวพุทธ 4 บรรยาย ณ.ยุวพุทธิกสมาคมฯ...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : พุทธวัจนสถาบัน ;2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
201
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วีซีดี 1-3 [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
202
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องมิติแห่งอากาศธาตุ บทประพันธ์เพลง 20 บท สำหรับเปียโน = Ether-cosmos twenty pieces for piano / วิบูล...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2559
เลขเรียก780.9593 ว634ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
205
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องรายการวิทยุ"สว.ใฝ่รู้" ตอนที่ 3, ออกกำลัง--พิชิตโรค [sound recording] / จัดทำโดย โครงการการเสริ...
เลขเรียกRA777.6 ร451 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
206
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องรายงานราชการมณฑลอีสาน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS588.N65 ร451อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องรู้ รัก ภาษาไทย ชุดที่ 3 [sound recording]/ จัดทำโดย ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552.
เลขเรียกPL4162 ร421
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
208
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอปากเกร็ด [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์นนทบุรี: โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิตัลสู่ชุมชน, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
209
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องศิริมานนทสูตรธรรมะหลวงพ่อชาเพลงคาถาชินบัญชร และคาถาพาหุงฯ [sound recording] / สร้างซีดีโดย สมดี จิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
210
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น [sound recording]]/ โดย ธีรทาส.
ชื่อผู้แต่งธีรทาส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มปท., [2554?].
เลขเรียกBQ9288 ธ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา