Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
77
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกุหลาบประดับดวงใจ [soundrecording] = A rose for your pocket / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; รสนา โตสิตระ...
ชื่อผู้แต่งติช, นัท ฮันห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องข้อมูลบรรณานุกรมชั่วคราว 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
79
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการพัฒนาชุมชนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี...
ชื่อผู้แต่งสมคิด มุสิกอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
เลขเรียกJQ1746 ส234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความคิดเห้นของข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านแ...
ชื่อผู้แต่งสันติ รังษิรุจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.
เลขเรียกJQ1746 ส582
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความรู้สู่ผู้ลงทุน [computer file]/ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความสงบอยู่ตรงไหน / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
83
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการก็าชเรือนกระจกขององค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO 140641-1 / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป
เลขเรียก363.7387 ค685 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
84
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (หนังสือเดซี่) [sound recording] /ผลิตโดย กองสารนิเทศแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
เลขเรียกKPT68 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.
ชื่อผู้แต่งสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
86
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ = The turning point / ฟริดจ๊อฟ คาปร้า เขียน ; พระประชา ปสนฺนธมฺโม ... [และคน...
ชื่อผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550.
เลขเรียกCB478 ค333จ 2550,303.4 ค25จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
87
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] = Thai for communication.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, [2554?].
เลขเรียกPL4157 ม246มสธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10103 [Sound recording] : ทักษะชีวิต/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกBF637.C5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10151 [Sound recording] : ไทยศึกษา/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกDS562 ท958
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
90
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 11302 [Sound recording] : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for Tourism/...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกPE1116.T6 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา