Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 28 สิงหาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/ [Videorecording]...
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/ [Videorecordin...
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/ [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา วันที่ 20 มีนาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/ [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
65
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 18 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ...
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 25 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ...
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 26 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ...
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกุหลาบประดับดวงใจ [soundrecording] = A rose for your pocket / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; รสนา โตสิตระ...
ชื่อผู้แต่งติช, นัท ฮันห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
69
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการพัฒนาชุมชนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี...
ชื่อผู้แต่งสมคิด มุสิกอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
เลขเรียกJQ1746 ส234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความคิดเห้นของข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านแ...
ชื่อผู้แต่งสันติ รังษิรุจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.
เลขเรียกJQ1746 ส582
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความรู้สู่ผู้ลงทุน [computer file]/ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความสงบอยู่ตรงไหน / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (หนังสือเดซี่) [sound recording] /ผลิตโดย กองสารนิเทศแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
เลขเรียกKPT68 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
74
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] = Thai for communication.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, [2554?].
เลขเรียกPL4157 ม246มสธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10103 [Sound recording] : ทักษะชีวิต/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกBF637.C5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา