Found: 11,844  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559 / ศิวรัฐ หาญพานิช.
ชื่อผู้แต่งศิวรัฐ หาญพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]
เลขเรียกPL4209.ศ675 ก65 2563,รส ศ377ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เจ้าสัวผู้เยี่ยมวรยุทธ์ / ผู้เขียน ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2546.
เลขเรียกHD38.25.ท9 ธ37,923.8 ธ15ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส64 2547,320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ. งานและผลงาน.
เลขเรียก370.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2548 หลักกฏหมายและแนวคำพิพากษาฏีกา / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์, 2548.
เลขเรียกKPT4720 ว559ส 2548,345.081 ว3617ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิสดาร / Jurisprudence Group ; โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, [2549?]
เลขเรียกKPT4720 ว62 2549,345.08 ว728ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administr...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก351.011 ป117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เครื่องมือสร้างปัญญา : ค่ายอาสา ละคร ดนตรี / บรรณาธิการ, ปรารถนา จันทรุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียก305.23 ส265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ / สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ นาคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อชอาร์เซ็นเตอร์, 2563.
เลขเรียกHF5549 ส826ส 2563,658.3 ส462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 คิด สร้างความฝัน ดำรงค์ พิณคุณ text
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2558
เลขเรียกBF441 ด493สม 2558,153.42 ด493ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ยอดแบรนด์ไทย = 30 top Thai brands / ไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง, 2550.
เลขเรียกHD69.B7 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ลายบล็อกไม้ / สุชาดา ตรีบุญชัยยศ และ บุญชัย เล็กลาวัณย์
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ตรีบุญชัยยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554
เลขเรียกTT 820 ส40ส,746.43 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Salads อร่อยฟิน กินไม่เบื่อ / สำนักพิมพ์ชูฟุ-โตะ-เซกัสสึ ฉะ ; โมริตะ โทมิ, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2559
เลขเรียกTX740 ส647 2559,641.83 ส647 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ด(ไม่)ลับนักบริหาร / โดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, 2550.
เลขเรียกHD 38.2 ช116ส 2550,658.4092 ช446ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา