Found: 11,844  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ = The 21 irrefutable laws of leadership / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; นิทัศน...
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2548
เลขเรียกHM141 ม-ย 2548,658.4092 ม712ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 lessons for the 21 century / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชี...
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562.
เลขเรียกCB161 ฮ863,909.83 ฮ865ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด / สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLB1060.2 ส881 2546 ล.3,370.1523 ส473ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี กรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน , 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 idea เย็บแบบกนกในงานใบตองประณีตศิลป์ / ศักดิ์ สนสี ; บรรณาธิการ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ สนสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีพริ้นท์, 2555.
เลขเรียกTT879.B2 ศ322ย,746.44 ศ62ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน text
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2560
เลขเรียก354.593074 ก169ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2560.
เลขเรียกอ.ส. 331.1 ก218ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DVD [vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักงานประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 โครงงานวิทย์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก / Janice VanCleave ; นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์, แปล ; สิริพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, จานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกQ164 ว942 2556,507.8 ว93ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2553 อ่านข่าวอ่านสังคมไทย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกHN700.55.A1 น43,303 น19ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559 - 100 ปี สหกรณ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก334.09593 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา