Found: 9,473  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DVD [vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักงานประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 โครงงานวิทย์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก / Janice VanCleave ; นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์, แปล ; สิริพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, จานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกQ164 ว942 2556,507.8 ว93ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2553 อ่านข่าวอ่านสังคมไทย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกHN700.55.A1 น43,303 น19ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559 - 100 ปี สหกรณ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก334.09593 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส64 2547,320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ. งานและผลงาน.
เลขเรียก370.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เครื่องมือสร้างปัญญา : ค่ายอาสา ละคร ดนตรี / บรรณาธิการ, ปรารถนา จันทรุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียก305.23 ส265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 คิด สร้างความฝัน ดำรงค์ พิณคุณ text
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2558
เลขเรียกBF441 ด493สม 2558,153.42 ด493ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ลายบล็อกไม้ / สุชาดา ตรีบุญชัยยศ และ บุญชัย เล็กลาวัณย์
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ตรีบุญชัยยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554
เลขเรียกTT 820 ส40ส,746.43 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Salads อร่อยฟิน กินไม่เบื่อ / สำนักพิมพ์ชูฟุ-โตะ-เซกัสสึ ฉะ ; โมริตะ โทมิ, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2559
เลขเรียกTX740 ส647 2559,641.83 ส647 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ด(ไม่)ลับนักบริหาร / โดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, 2550.
เลขเรียก658.4092 ช446ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะภาคปฏิบัติ = Thirty-six strategies / บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกU161 บ72,355.409 บ43ส2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา