Found: 272,339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดุสิตธานี" อัจฉริยะปราชญาในนิทรรศการพระบาทสมด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] :bโรงแรมดุสิตธานี, 2533.
เลขเรียกDS582.6 .น65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ด้วยรักและฝัน สร้างสรรค์สังคม" = Art for our society / องค์การอโชก้า ประเทศไทย ร่วมกับ มานิตย์ นิ...
ชื่อผู้แต่งองค์การอโชก้า (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกND2055.Z8อ92 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตะวันฉายแสง" รวมเรื่องสั้นเพื่อครู ชุดที่ 1 / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / ผู้เขียน พิทยา หอมไกรลาศ.
ชื่อผู้แต่งพิทยา หอมไกรลาศ, 2502-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, [2545?].
เลขเรียกDS589.ส9 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา=A tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นกรุ๊ป, [2550].
เลขเรียกDS586 ต341 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ต้นกล้า" ยวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม, รัตนา ชูแสง ; ผู้ร...
ชื่อผู้แต่งนิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกLB1060 น64,370.15 ต15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ถนอม" ดูแลรักษาจากสายใยผูกพัน / สันติพงศ์ ทองพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสันติพงศ์ ทองพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกND1023 ส6327
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทรัพยากรมนุษย์" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา,...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ท749ท 2554,658.3 ท84ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทะเล" ในความคิดคำนึง = Sea in my imagination / โดย นลินสิริ นาคบัว.
ชื่อผู้แต่งนลินสิริ นาคบัว.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทะเลในความรู้สึกของฉัน" = "Sea in my immage" / โดย ณัฏฐินี ศตวรรษธำรง.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ศตวรรษธำรง.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำไม" ในภาษา / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527.
เลขเรียกPL4163 .บ45,495.91 บ149ท 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทิศทาง" ฉบับคลื่นลูกใหม่/ หนังสือพิมพ์ทิศทาง.
ชื่อผู้แต่งหนังสือพิมพ์ทิศทาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียกHF5286.55 ท65 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทิศทางไทย" นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน / บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา