Found: 272,324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พญาหงส์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / โดย โสรัตยา สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งโสรัตยา สังข์ทอง.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4200.5.ต9 ส95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พรมจรรย์สลายปลายทางแห่งความทุกข์" = Sexual pain / โดย ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ รัตนพันธุ์.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระลอ" ทอเสียงล้านนา/ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งพระลอ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกPL4209.1.พ47 พ45,895.912 พ 393 น 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2555.
เลขเรียกDS570.45.พ74 พ46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลูหลวง" วิจัยดาวและดูดวง / โดย "พลูหลวง"
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2530.
เลขเรียกBF1714.ท9 ป455
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พวงมโหตร" สู่การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยว "ไทยทัศน์" = A study of ma - hod for thai tourist p...
ชื่อผู้แต่งยศพร จันทองจีน.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พูดจาประสาการตลาด"
ชื่อผู้แต่งสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดียโฟกัส, 2532.
เลขเรียกHF5415 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาชนะปะการัง" = Coral pottery / โดย ลัคนา วงศ์สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งลัคนา วงศ์สวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายเก่าเมืองร้อยเอ็ด".
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด, 2556.
เลขเรียกDS589.ร5 ภ63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพผนังชีวิตของข้าพเจ้า" = My image on the wall / โดย สราวุธ อรรถฉัตร.
ชื่อผู้แต่งสราวุธ อรรถฉัตร.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภูมินาม" : ความเป็นมาและความหมายของชื่อบ้านในเขตอำเภอบ้านผือ อุดรธานี / ผู้เรียบเรียง : อรุณศักดิ...
ชื่อผู้แต่งอรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกDS567.85.อ4 อ45 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา