Found: 63,677  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,601
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ. [text]
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกPL 4162 ศ444ว 2544,398.2 ว96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
63,602
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1 / ของ พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์ พระ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, 2468.
เลขเรียกPC2105 .ร84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,603
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส43,495.917 ส43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
63,604
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์มอญ / เรียบเรียงเพิ่มเติมจากต้นฉบับเดิมโดย จ่าเอกธีระ ทรงลักษณ์, เรียงพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอ...
ชื่อผู้แต่งธีระ ทรงลักษณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ ], 2541.
เลขเรียกPL4334 .ธ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,605
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์มอญ-ไทย = Mon-Thai Grammar / โดยพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ)
ชื่อผู้แต่งพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2523.
เลขเรียกPL4334.ช52 ว94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,606
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPL4163 .น55 2558,495.915 น55ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
63,607
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPL4163 .น58 2549,495.915 น17ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
63,608
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทย / สมชาย ลำดวน.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกPL4163 ส4,495.915 ส241ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63,609
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไสยศาสตร์กับการรักษาด้วยอัลกรุอาน / อะห์หมัดมุสตอฟา อาลี โต๊ะลง.
ชื่อผู้แต่งอะห์หมัดมุสตอฟา อาลี โต๊ะลง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.ป., 2555].
เลขเรียกBF1622.ท9 อ65 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,610
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไสยศาสตร์ครองเมือง / สถาบันวิถีทรรศน์, มูลนิธิวิถีทรรศน์ ; บรรณาธิการ : วิทยา ว่องกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2543.
เลขเรียกBF1434.ท9 ส95 2543,133 พ671ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
63,611
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไสยศาสตร์ครองเมือง / สถาบันวิถีทรรศน์, มูลนิธิวิถีทรรศน์ ; บรรณาธิการ : วิทยา ว่องกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2545.
เลขเรียกBF1434.T5 ส95 2545,133 ฉ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
63,613
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
ชื่อผู้แต่งวีรพร นิติประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกPN3355 ว-ส 2559,น ว831ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
63,614
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหม...ผู้ไม่เคยยอมแพ้ในร่างพิการ / โดย สุภัทราพร ตันอธิคม.
ชื่อผู้แต่งสุภัทราพร ตันอธิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีคิวพี, 2552.
เลขเรียกHV1559.T5 ส74 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,615
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหลเรือไฟ : นครพนม
พิมพลักษณ์[มปท] : [มปพ], 253-?
เลขเรียกDS589.ห9 น25
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา