Found: 253,682  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกCT1548.ช95 ส46 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยาขอบ" สิบทิศ ชีวิตและงานของโชติ แพร่พันธุ์ / ประจวบ กาญจนลาภ.
ชื่อผู้แต่งประจวบ กาญจนลาภ.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : สากลการพิมพ์, 2515.
เลขเรียกCT1548.ช95 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยูลิซิส" ผ่าทะเลนรก = H.M.S. Ulyses / อสิสแตร์ แมคลีน ; สำนวนแปล ช. ชัชรินทร์.
ชื่อผู้แต่งแมคลีน, อสิสแตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รอคอย" = Waiting... / อำนาจ คงวารี.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ คงวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Galerie N, 2550.
เลขเรียกNE755 .อ6742 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รอยไทยแปร" สถาปัตยกรรมเชิงทดลอง : กรณีศึกษาย่านท่าเตียน = "Roy Thai Prae" experimental architectur...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ศรีนาราง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รักลูกฉันใด?" = Dibs in search of of self / Virginia N. Axline ; ส.ณ. รัตน์.
ชื่อผู้แต่งเอ็กไลน์, เวอจิเนีย เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรวุฒิการพิมพ์, [2525?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่" : ภูมิหลังแนวความคิด และความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ รัฐประศาสนศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย เลาหวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519.
เลขเรียกJF1358 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รับ" เพื่อ "ให้" / กองรายได้ สภากาชาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ พูล, [254_]
เลขเรียกHV580.T53 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร : นิทรรศการผลงานของ "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากรแผน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 ศ6225
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกPL4209 .ร752 2548,332.0415 ร411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับประชาชนทั่วไป / ผู้เรียบเรียง, องอาจ จิระอร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกPL4209 ร75,332.0415 รป699
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / ผู้เรียบเรียง, องอาจ จิระอร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกPL4209 ร751,332.0416 ร699 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา