Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต / ทองสุก เกตุโรจน์
ชื่อผู้แต่งทองสุก เกตุโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกPK2902 ท52 2559,891.203 ท316ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุ...
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559
เลขเรียกHF5548.4.M523 อ568ส 2559,005.369 พ115ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระภูมิปัญญาแหล่งอารยธรรม : พรรณไม้สมุนไพรในป่าชุมชนพลสงคราม / โดย เนตรนภา รัตนโพธานันท์
ชื่อผู้แต่งเนตรนภา รัตนโพธานันท์
พิมพลักษณ์นครราชสืมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559.
เลขเรียกQK99 .น73 2559,581.7 น785ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง = Human rights : conception and protection / นพนิธิ สุริยะ
ชื่อผู้แต่งนพนิธิ สุริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกK3238 น33 2559,323.4 น165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / จินตวีร์ เกษมศุข
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ เกษมศุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHN49.C6 จ484 2559,307.1 จ484ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
ชื่อผู้แต่งสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกTP248.2 ส-ห 2559,660.6 ส422ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคณิตศาสตร์ / พัฒนี อุดมกะวานิช
ชื่อผู้แต่งพัฒนี อุดมกะวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQA248 พ535 2559,511.3 พ535ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหุ้นกลุ่มธนาคาร / อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ลิ่วรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็คยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกHG1723 อ7ห 2559,332.632 อ75ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข
ชื่อผู้แต่งกฤตยา ตติรังสรรค์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHB180.T5 ก43 2559,339.3 ก234ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเห็ดป่าหายาก เพาะง่าย ขายคล่อง / นายเกษตรอินทรีย์
ชื่อผู้แต่งนายเกษตรอินทรีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559
เลขเรียกSB353 น64,635.8 น261ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ = Hermeneutics: the science of interpretati...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พรศิริเจริญพันธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2559
เลขเรียกBD241 ส43,121.686 ส165ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกส.ร. 338.9593 ค14111ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัย = Contemporary literary theory / ธัญญา สังขพันธานนท์
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2559.
เลขเรียกPN81 .ธ622 2559,895.9109 ธ461ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล (Data Structures) : เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) / โอภ...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกQA76.9.D35 อ94 2559,005.73 อ86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคะโคะโระ / นะทซึเมะ โซเซะคิ เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, กนก ศฤงคารินทร์ แปล
ชื่อผู้แต่งโซเซะคิ, นะทซึเมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2559
เลขเรียกPL812.A8 ค92 2559,895.63 ซ912ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา