Found: 624  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4521 ศ-ก 2560,346.092 ศ817ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Computer-related Crime Act 2007 / สุพิศ ปราณีตพล...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT 80 .C65 ส46 2560,343.0994 ส463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจอหงวน : วิชาทรัพย์สิน-ละเมิด / คณิตศร์ คงทอง.
ชื่อผู้แต่งคณิตศร์ คงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
เลขเรียกKPT500 ค3ก 2560,346.04 ค133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ [จุลสาร] / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม, 2560.
เลขเรียกBQ ก6ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์ / ดิเรก ควรสมาคม.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกKPT2000 ด6ก 2560,342 ด74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์ 2494-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกKPT2110 ช6ก 2560,342.02 ช486ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งดาราพร ถิระวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT810 ด6ก 2560,346.077 ด425ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก: การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจารุประภา รักพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHF1385 จ6ก 2560,382.92 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายโทรคมนาคม / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งจินตนา พนมชัยชยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกK4305 จ6ก 2560,343.0994 จ482ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง / ริวโฮ โอคาวา.
ชื่อผู้แต่งริวโฮ โอคาวา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์ , 2560.
เลขเรียกBF 637.S8 อ964ก,158.1 ร378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงเล็บมังกร : จุลชีพ ชินวรรโณ Text แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกUA 837 จ47 2560,355 จ658ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาล = Community health nursing process : conce...
ชื่อผู้แต่งชุลีกร ด่านยุทธศิลป์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2560.
เลขเรียกWY106 ช7ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข = Suffering / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2560.
เลขเรียกBQ4235 ว5ก 2560,294.3144 ว111ซ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย / คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บ...
ชื่อผู้แต่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4523 ก286 2560,332.0415 ค125ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา