Found: 560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
541
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซน : หนทางอันย้อนแย้ง = Zen : the path of paradox / ผู้เขียน, OSHO ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ประพนธ์...
ชื่อผู้แต่งโอโช, ค.ศ. 1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558.
เลขเรียกBQ9288 อ9ซ 2558,294.3927 อ968ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
542
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดินถูกวิธีสุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆ / วรกานต์ นิยมวิทย์, บ.ก. เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2558.
เลขเรียกRA781.65 ว17 2558,QT255 ด7 2558,613.717 ด83ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
..more
543
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเติบโตไปด้วยกัน สวน+ผัก+คน+เมือง / นาถศิริ โกมลพันธุ์
ชื่อผู้แต่งนาถศิริ โกมลพันธุ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2558.
เลขเรียกRC489.R4 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
544
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม / นคร ทิพยาวงศ์
ชื่อผู้แต่งนคร ทิพยาวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกTP339 น2ท 2558,662.88 น114ท 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
545
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนนิสัยให้สมอง ฝึกมองแบบ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ = Mastermind : how to think like Sherlock Holmes / ...
ชื่อผู้แต่งคอนนิโควา, มาเรีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2558.
เลขเรียกBC108 ค5ป 2558,153.4 ค184ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
546
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นคนธรรมดามันง่ายไป / กตัญญู สว่างศรี
ชื่อผู้แต่งกตัญญู สว่างศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียกTR849 ก3ป 2558,791.43 ก122ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นได้มากกว่านี้ ถ้ารีบเปลี่ยน = You can change your life / ร็อบ เหยิง ; นรา สุภัคโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งเหยิง, ร็อบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปราณ, 2558.
เลขเรียกBF637.C4 ห723,158.1 ห723ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่นหุ้นในตลาดฟองสบู่ / ภาววิทย์ กลิ่นประทุม, ธำรงชัย เอกอมรวงศ์
ชื่อผู้แต่งภาววิทย์ กลิ่นประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.
เลขเรียกHG4661 ภ476ล,332.678 ภ476ล 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
549
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ = Business economics / สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ชื่อผู้แต่งสุจินดา เจียมศรีพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHD30.22 ส754,658.4 ส72ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
550
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้า : พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก / อานันท์ กาญจน...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2558.
เลขเรียกH85 อ6ห 2558,300.9593 อ624ห 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
551
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก่ช้าลงแน่ แค่ปล่อยให้ท้องหิว / โยะชิโนะริ นะงุโมะ ; ผู้แปล โยซุเกะ
ชื่อผู้แต่งโยะชิโนะริ, นะงุโมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียกRA784 น622,WB400 น6ก 2558,613 ย817ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
552
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย / กรุณา รักษวิณ
ชื่อผู้แต่งกรุณา รักษวิณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกNA109.T4 ก--น 2558,ภน 728.312 ก174น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
553
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางสำหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด = Clinical pharmacist guide to cardiovascula...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRC 684.C48 น767,WG120 น927 2558,ส.ร. 615.1092 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
554
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมงยามไม่ผันแปร / นิธิ เอียวศรีวงศ์
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกJQ1745 น6ม 2558,320.9593 น612ม 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
555
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนหลังใหญ่ โลกใบเดียวกัน = The one world schoolhouse / ซาลมาน คาน ; อำนวย พลสุขเจริญ, แปล
ชื่อผู้แต่งคาน, ซาลมาน, ค.ศ. 1976-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกLB1044.87 ค6ร 2558,371.102 ค332ร 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา