Found: 1,026  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบแก้วบัวบาน / ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีศาน, 2558
เลขเรียกน ณ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / ภัทรกร ผลพนาธรรม
ชื่อผู้แต่งภัทรกร ผลพนาธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558.
เลขเรียกวจ HV5600.55.T5B3 ภ363,WM274 bภ363ก 2558,363.41 ภ114ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก64 2558,352.1409593 ก437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย : จากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิตย์ ทองอินทร์ text
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ ทองอินทร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558
เลขเรียกHV6433.ท9 อ63,303.625 อ621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก / เขมจุฑา สุวรรณจินดา.
ชื่อผู้แต่งเขมจุฑา สุวรรณจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกKPT3127 ข7ก 2558,333.72 ข562ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558.
เลขเรียกวจ HV5600.55 ก445,WM274 bก445 2558,382.4 ก271 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี = Quality management for chemistry laboratory / อภิชาติ อิ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อิ่มยิ้ม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทแดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2558.
เลขเรียกQD51 อ252,542.1 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ทรัพยากรประมงทะเล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เรืองไร โตกฤษณะ.
ชื่อผู้แต่งเรืองไร โตกฤษณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกGC1015.2 ร8ก 2558,333.9164 ร861ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรห้องสมุด / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน t...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,027.8 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อม/ ฉัตยาพร เสมอใจ.
ชื่อผู้แต่งฉัตยาพร เสมอใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียกHD62.7 �229�,658.022 ฉ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / ชลธิ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศ ดาราวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธนาเพรส, 2558.
เลขเรียกTS171.P7 ช224,658.5 ช224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้า...
ชื่อผู้แต่งรชตกร มีสุข.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, 2558.
เลขเรียกWF600 ร2ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / ผู้เ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2558.
เลขเรียกWA100 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง / ศิริอร สินธุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วัฒนาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกWY16 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วม : พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ / อัจฉ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา รักยุติธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียกHD1698.T5N86 อ6ก 2558,333.91 อ499ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา