Found: 1,044  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,036
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจ = The Demon-Haunted World / Carl Sagan (คาร์ล เซแกน) ; ธิดา ธัญญประเสริฐกุลล...
ชื่อผู้แต่งเซแกน, คาร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โพสต์บุ๊กส์, 2558
เลขเรียกQ175 ซ72,น ซ511ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
1,037
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกDS588.N87 ส95 2558,306.095936 ส992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,038
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใต้ทะเลมีความรัก / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2558.
เลขเรียกQL121 ธ4ต 2558,591.77 ธ174ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,040
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS571 ท932ก,327.593 ท94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
1,041
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 8 : 2558 : ปทุมธานี)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกHC445 ก525 2558,327.593 ท94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
1,042
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ : โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558 / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ...
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558
เลขเรียกJC อ7ท 2558,320.9593 อ893ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,043
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปให้ถึงคำว่าใช่ / สุรชัย ชาญอนุเดช ; ดุษฎี ผลานุวัตร, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ชาญอนุเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2558.
เลขเรียกHF5386 ส847 2558,650.1 ส847ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,044
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ / ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ ; พิชญาพร โพธิ์สง่า, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งต่วนอัมรัน กูโซะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2558.
เลขเรียกU55.T82 ต224 2558,92 ต289ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา