Found: 1,051  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / ชลธิ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศ ดาราวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธนาเพรส, 2558.
เลขเรียกTS171.P7 ช224,658.5 ช224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้า...
ชื่อผู้แต่งรชตกร มีสุข.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, 2558.
เลขเรียกWF600 ร2ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / ผู้เ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2558.
เลขเรียกWA100 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง / ศิริอร สินธุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วัฒนาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกWY16 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วม : พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ / อัจฉ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา รักยุติธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียกHD1698.T5N86 อ6ก 2558,333.91 อ499ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน แนวทางประชาสังคม / กัลปลัดดา ดุตดา.
ชื่อผู้แต่งกัลปลัดดา ดุตดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดจำหน่าย, 2558.
เลขเรียกJC571 ก642,323 ก396ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสถาปัตยกรรม = Architectural management / ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
ชื่อผู้แต่งไตรวัฒน์ วิรยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกNA1996 ต971,720 ต971ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย / สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา สิริวิทยาปกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกTD1030 ส558,628.42 ส558ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจไข่ไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย / โดย อัจฉรา โพธิ์ดี, จิตติมา...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โพธิ์ดี.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกHD38.5 อ6ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558.
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,025.5 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา = Concrete repair and maintenance illustrated / Peter H. Emmons ...
ชื่อผู้แต่งEmmons, Peter h.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด, 2558.
เลขเรียกTA681 อ899 2558,666.893 อ566ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / กองบรรณาธิการ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, สุธีรา ฉัตรเพริดพราย, สุม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกRJ370 ก598ส 2558,WS200 ก451 2558,618.92 ส759ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
เลขเรียกAM111 จ535,069.53 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย / มงคล โชตยาภรณ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ทริค ธิงค์, 2558.
เลขเรียกQY185 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา