Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดี โซลาร์เซลล์ = Aloha solar cell / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ; บรรณาธิการ จิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกTJ810 ส418,621.31244 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ [Text] / พัชรพิมพ์ เสถบุตร
ชื่อผู้แต่งพัชรพิมพ์ เสถบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพบุ๊คส์ 2558
เลขเรียกQH540.4 พ516,อ 333.703 พ517ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน ฉบับสมบูรณ์ : คู่มือไวยากรณ์ภาษาจีนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ / เรียบเรียงโดย เห...
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
เลขเรียกPL1103 ส73 2558,495.15 ห722ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังสู้ฟ้า ชาวนาสู้ฟัด 1 ไร่ 1 แสน : ตอนข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์ / ปกรณัม ทับเที่ยง
ชื่อผู้แต่งปกรณัม ทับเที่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์, 2558.
เลขเรียกSB191.R5 ป116 2558,633.18 ป117ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดอะ แบล็ก เรคคอนนิง : มหาคัมภีร์พิพากษา = The black reckoning / จอห์น สตีเฟนส์ เขียน ; งามพรรณ เวชช...
ชื่อผู้แต่งสตีเฟนส์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2558.
เลขเรียกน ส172ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผลอใจให้เธอ = Bared to you / ซิลเวีย เดย์, เขียน ; ปริศนา, แปล.
ชื่อผู้แต่งเดย์, ซิลเวีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แก้วกานต์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง = Transformative Learning / ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียกLC1100 ว6ร 2558,370.1523 ว519ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses / ฐาปนีย์ เครือระยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกNA7435.N6 ร876,728.09593 ร871 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา / พอพันธ์ อุยยานนท์.
ชื่อผู้แต่งพอพันธ์ อุยยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558.
เลขเรียกHC445 พ5ศ 2558,330.9593 พ488ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : Military Coup and Thai Politics / สุรชาติ บำรุง...
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกJQ1743.5.C58 ส7ส 2558,320.9593 ส848ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / จักรพันธ์ สุทธิรัตน์...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกTD195.M5 ห8 2558,333.765 ห699ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ชื่อผู้แต่งพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JF501 พ284,328 พ178น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบรนด์องค์กรการประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / กุณฑลี รื่นรมย์
ชื่อผู้แต่งกุณฑลี รื่นรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2558.
เลขเรียกHD69.B7 ก712 2558,658.827 ก712บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงตะวัน / เบญจามินทร์.
ชื่อผู้แต่งเบญจามินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558.
เลขเรียกนว. บ785ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา