Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกKPT1631 จ46 2558,340.092 จ166 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / ธารารัตน์ ชือตอฟ [text]
ชื่อผู้แต่งธารารัตน์ ชือตอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกQR115 ธ525,QW85 ธ525จ 2558,664 ธ525จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์ text
ชื่อผู้แต่งนิติ ภวัครพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558
เลขเรียกGN495.6 น6ช 2558,305.8 น581ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย / สถาบันพระปกเกล้า text
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกJQ1745 ด74 2558,320.9593 ส181ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ [text] : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อำนาจ และการต่อต้าน ในประวัติศ...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2559
เลขเรียกDS588.S72 พ6ต 2559,306.09593 พ653ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทย / ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
ชื่อผู้แต่งชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : พัชราภรณ์, 2558.
เลขเรียกHV6762.A8 ช354,363.2 ช355ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง / พรชัย เทพปัญญา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ KPT2620 บ126,342.593 บ145 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด / คณะผู้วิจัย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกวจ TD313.T5 บ128,สร 333.91 บ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันไดใบบัว ชิด ชยากร text
ชื่อผู้แต่งชิด ชยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2558
เลขเรียกPZ90.T5 ช63บ63 2558,895.913 ช543บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกเกล้าธรรมราชา สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกDS584 ป114,รจ 923.1593 ป115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น = History of Japanese Art / กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกN7353 ก-ป 2558,709.52 ก221ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาชายแดนใต้ สู่ทางออกอย่างยั่งยืนได้จริงหรือ / ภูวเดช อินทวงศ์
ชื่อผู้แต่งภูวเดช อินทวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ท อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2558.
เลขเรียกHN700.58.A26 ภ686,320.9593 ภ686ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงสองวัฒนธรรม บนเส้นทางชีวิตการเมือง = Biculture woman on the path of political life / ฟาริดา ส...
ชื่อผู้แต่งฟาริดา สุไลมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอัลฟาฏอนี, 2558.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ฟ6ผ 2558,305.486971 ฟ361ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทยพวน / ยุพิน เข็มมุกด์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกPL4195 พ 2558,อ 495.919395911 พ174พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา