Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses / ฐาปนีย์ เครือระยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกNA7435.N6 ร876,728.09593 ร871 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา / พอพันธ์ อุยยานนท์.
ชื่อผู้แต่งพอพันธ์ อุยยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558.
เลขเรียกHC445 พ5ศ 2558,330.9593 พ488ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : Military Coup and Thai Politics / สุรชาติ บำรุง...
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกJQ1743.5.C58 ส7ส 2558,320.9593 ส848ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / จักรพันธ์ สุทธิรัตน์...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกTD195.M5 ห8 2558,333.765 ห699ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ชื่อผู้แต่งพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JF501 พ284,328 พ178น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบรนด์องค์กรการประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / กุณฑลี รื่นรมย์
ชื่อผู้แต่งกุณฑลี รื่นรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2558.
เลขเรียกHD69.B7 ก712 2558,658.827 ก712บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงตะวัน / เบญจามินทร์.
ชื่อผู้แต่งเบญจามินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558.
เลขเรียกนว. บ785ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี : แนวคิดและการประยุกต์กับ Visual basic / อรจิรา สิทธิศักดิ์
ชื่อผู้แต่งอรจิรา สิทธิศักดิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : บริษัทนำศิลป์โฆษณา, 2558.
เลขเรียกQA76.25 อ316,005.73 อ229ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมฆสงคราม : บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนม...
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, 2558
เลขเรียกDS584.7 ป47,940.53593 ป472ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา