Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาในการสร้างความสุข / วิทยากร เชียงกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
เลขเรียกBF575.H27 ว642 2552,152.4 ว34จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดังตฤณวิสัชนาฉบับรู้คุณแทนคุณ / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : บริษัท ยูไนเต็ด โปรดักชั่น เพรส, 2552.
เลขเรียกBJ1533.G8 ด62,294.3444 ด112ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอกบัตรด้วยรอยยิ้ม / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์คณะจิตวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกBF575.H27 ต231,158.7 จ75ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบนักคิดนวัตกรรม = !Conoclast / เกรเกอรี เบิร์นส์ เขียน ; ณัฐยา สินตระการผล แปล.
ชื่อผู้แต่งเบิร์นส์, เกรเกอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกQP360 บ74,153.42 บ84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ = Excluidos hoy, protagonistas manana / เขียน ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮฟ บุรส์...
ชื่อผู้แต่งบุรส์มา, ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552.
เลขเรียกHN130.O27 บ74 2552,320.972 บ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิชาการ 90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดีประจำปี 2552 / โดย สำนักงานปลัดกระทรวงส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกZ6673.6.ท9 ก45 2552,WA100 ก4 2552,016.614 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาท HR ในโลก KM = Managing for knowledge : HR's strategic role / ผู้เขียน Christina Evans ; ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งอีวานส์, คริสติน่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHF5549.A25 อ67 2552,658.4038 อ37บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง / ไพรัตน์ สุขมะโน.
ชื่อผู้แต่งไพรัตน์ สุขมะโน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกDS589.น7 พ94,959.3314 ภ64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHQ1216 ส63,323.42 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้อมรั้วบ้านด้วยความสุข / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ คณะจิตวิทยา, 2552.
เลขเรียกHQ674.55 ล5 2552,158.24 ล156
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัลลิ์รุกขบุปผชาติตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพลักษณ์สงขลา : นีโอ พ้อยท์, 2552.
เลขเรียกQK364 ม57,581 ท82ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีแห่งจอมป่า : รักษาผืนป่าตะวันตก / ผู้เขียน เพ็ญพรรณ อินทปันตี ; บรรณาธิการ ภาณุเดช เกิดมะลิ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพรรณ อินทปันตี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 พ72,333.75 พ892ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม : 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร / บวรเวท รุ่งรุจี, ลัดดาวัลย์ ฟักจำรูญ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน โมทิฟ, 2552.
เลขเรียกDS567 ศ643,353.77 ก17ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งความทรงจำ จารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุลา / กองบรรณาธิการ เศรษฐวัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกDS575.35 ส48,959.382 ส314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างลูกอัจฉริยะสมองใสสุขภาพดีก่อนวัย 13 / ยอ เอซึตอ เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล.
ชื่อผู้แต่งเอซึดอ, ยอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็เดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกHQ778.5 อ73,WL 300 อ252ส 2552,649.1 อ52ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา