Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures / ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกHG293 ภ6ก 2552,332.6453 ภ414ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ = Managing stress / โดย Edward Hallowell ; ผู้แปล ณัฐวรรธน์ ก...
ชื่อผู้แต่งฮาลโลเวล, เอ็ดเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHF5548.85 ฮ64,WM172 ฮ389ก 2552,152.45 ฮ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก / มันทนา บัววัฒนา, พนัส ...
ชื่อผู้แต่งมันทนา บัววัฒนา.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ม64,307.14 ม115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ = Trends in international science study 200...
ชื่อผู้แต่งปรีชาญ เดชศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียกQ181 ป45,510 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย (Health promotion in Thailand) / จัดทำโดย สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551.
เลขเรียกRA427.8 ก64 2551,WA 590 ก52ก,613 ก516 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล / พนิดา พานิชกุล, ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพนิดา พานิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2552.
เลขเรียกQA76.9.D26 พ36,005.74 พ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งรวมเพื่อน บริษัท ก้าวใหม่, 2557.
เลขเรียกKPT683 ส4ค 2557,346.043 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Ubuntu Linux Server / บัณฑิต จามรภูติ.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิต จามรภูติ, 2552 -
เลขเรียกQA76.76.O63 บ635,005.432 บ114ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาก GATT สู่ WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHF1385 ร63,343.087 ร314จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ / สมภพ จงจิตต์โพธา.
ชื่อผู้แต่งสมภพ จงจิตต์โพธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียกND1135 .ส43 2552,750 ส16จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาในการสร้างความสุข / วิทยากร เชียงกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
เลขเรียกBF575.H27 ว642 2552,152.4 ว34จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดังตฤณวิสัชนาฉบับรู้คุณแทนคุณ / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : บริษัท ยูไนเต็ด โปรดักชั่น เพรส, 2552.
เลขเรียกBJ1533.G8 ด62,294.3444 ด112ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอกบัตรด้วยรอยยิ้ม / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์คณะจิตวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกBF575.H27 ต231,158.7 จ75ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบนักคิดนวัตกรรม = !Conoclast / เกรเกอรี เบิร์นส์ เขียน ; ณัฐยา สินตระการผล แปล.
ชื่อผู้แต่งเบิร์นส์, เกรเกอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกQP360 บ74,153.42 บ84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ = Excluidos hoy, protagonistas manana / เขียน ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮฟ บุรส์...
ชื่อผู้แต่งบุรส์มา, ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552.
เลขเรียกHN130.O27 บ74 2552,320.972 บ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา