Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn introduction to english sentence structure [electronic resource] / Andrew Radford.
ชื่อผู้แต่งRadford, Andrew.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
เลขเรียกPE1441,Eng 428.2 Ra128I 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalysing English sentences : a minimalist approach / Andrew Radford.
ชื่อผู้แต่งRadford, Andrew.
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009.
เลขเรียกPE1361 .R32 2009,425 Ra315A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures / ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกHG293 ภ6ก 2552,332.6453 ภ414ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก / มันทนา บัววัฒนา, พนัส ...
ชื่อผู้แต่งมันทนา บัววัฒนา.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ม64,307.14 ม115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย (Health promotion in Thailand) / จัดทำโดย สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551.
เลขเรียกRA427.8 ก64 2551,WA 590 ก52ก,613 ก516 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล / พนิดา พานิชกุล, ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพนิดา พานิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2552.
เลขเรียกQA76.9.D26 พ36,005.74 พ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Ubuntu Linux Server / บัณฑิต จามรภูติ.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิต จามรภูติ, 2552 -
เลขเรียกQA76.76.O63 บ635,005.432 บ114ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ / สมภพ จงจิตต์โพธา.
ชื่อผู้แต่งสมภพ จงจิตต์โพธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียกND1135 .ส43 2552,750 ส16จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาในการสร้างความสุข / วิทยากร เชียงกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
เลขเรียกBF575.H27 ว642 2552,152.4 ว34จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิชาการ 90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดีประจำปี 2552 / โดย สำนักงานปลัดกระทรวงส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกZ6673.6.ท9 ก45 2552,WA100 ก4 2552,016.614 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาท HR ในโลก KM = Managing for knowledge : HR's strategic role / ผู้เขียน Christina Evans ; ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งอีวานส์, คริสติน่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHF5549.A25 อ67 2552,658.4038 อ37บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHQ1216 ส63,323.42 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม : 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร / บวรเวท รุ่งรุจี, ลัดดาวัลย์ ฟักจำรูญ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน โมทิฟ, 2552.
เลขเรียกDS567 ศ643,353.77 ก17ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างลูกอัจฉริยะสมองใสสุขภาพดีก่อนวัย 13 / ยอ เอซึตอ เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล.
ชื่อผู้แต่งเอซึดอ, ยอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็เดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกHQ778.5 อ73,WL 300 อ252ส 2552,649.1 อ52ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา