Found: 122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปัญญาชน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560
เลขเรียกHF1379 ค695 2560,382 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ = A handbook of academic article writing for publication / ...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
เลขเรียกLB2369 ส-ค 2560,808.066 ส724ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ text
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560
เลขเรียกT385 ภ432ค 2560,005.36 ภ432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆราวาสบรรลุธรรม 2 / อัจฉราวดี วงศ์สกล
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี วงศ์สกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2560.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ513,294.3442 อ513ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริต จิตวิทยาการลงทุน / มยุรี โชวิกรานต์
ชื่อผู้แต่งมยุรี โชวิกรานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4521 ม-จ 2560,332.6322 ม189จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน text
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกR724 ว-จ 2560,W20.55.H9 ว6จ 2560,174.28 ว539จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับตายและรวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกน ม164จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ / คณะบรรณาธิการ สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกND1023.ภ7 จ434 2560,อ923.1593 จ434 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทในประเทศจีน : บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2560.
เลขเรียก305.895910951 ช152 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียกRM723.T45 ช613,WB537 ช75 2560,615.822 ช613ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฏิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขง / ศิริพร วัชชวัลคุ tex...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วัชชวัลคุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกHC462.95 ศ6ญ 2560,338.92 ศ463ญ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / สุชาติ แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุชาติ แสงทอง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560
เลขเรียกML3545 ส-ด 2560,780.593 ส761ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง / พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียก664.9 พ243ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย / กมลนัยน์ ชลประทิน, เนติพงษ์ หล่าวเจริญ และวิวรรธน์ ด...
ชื่อผู้แต่งกมลนัยน์ ชลประทิน
พิมพลักษณ์เชียงราย : โรงพิมพ์แม่สายการพิมพ์, 2560
เลขเรียก346.02 ก44ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา