Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInvestor''s practice guide : คู่มือผู้ลงทุน : ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / อัจฉราภร ศรีสุโข,ชนิตา อุ่นสอาด...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภร ศรีสุโข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :ฃbฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG6021 อ498,332.6 อ513อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์
ชื่อผู้แต่งจันตรี สินศุภฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2560
เลขเรียกKZ3410 จ242 2560,341 จ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งดาราพร ถิระวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT810 ด6ก 2560,346.077 ด425ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียนบวกสาม / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560
เลขเรียกHC 441 บ53 2560,341.2473 บ426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี ขุนทองจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF1008 ส837 2560,001.42 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกLB1028.24 ส882 2560,370.7 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง / ไพโรจน์ วายุภาพ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกKPT1672 พ993 2560,นต 347.07 พ987ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กัมพูสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT 540 พ97 2560,346.017 พ296ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Happy money guide ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ / ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
ชื่อผู้แต่งธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG179 ธ251,332.024 ธ152ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ = A handbook of academic article writing for publication / ...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
เลขเรียกLB2369 ส-ค 2560,808.066 ส724ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ text
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560
เลขเรียกT385 ภ432ค 2560,005.36 ภ432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับตายและรวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกน ม164จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย / กมลนัยน์ ชลประทิน, เนติพงษ์ หล่าวเจริญ และวิวรรธน์ ด...
ชื่อผู้แต่งกมลนัยน์ ชลประทิน
พิมพลักษณ์เชียงราย : โรงพิมพ์แม่สายการพิมพ์, 2560
เลขเรียก346.02 ก44ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา