Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInvestor''s practice guide : คู่มือผู้ลงทุน : ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / อัจฉราภร ศรีสุโข,ชนิตา อุ่นสอาด...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภร ศรีสุโข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :ฃbฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG6021 อ498,332.6 อ513อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์
ชื่อผู้แต่งจันตรี สินศุภฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2560
เลขเรียกKZ3410 จ242 2560,341 จ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียนบวกสาม / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560
เลขเรียกHC 441 บ53 2560,341.2473 บ426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี ขุนทองจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF1008 ส837 2560,001.42 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง / ไพโรจน์ วายุภาพ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกKPT1672 พ993 2560,นต 347.07 พ987ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กัมพูสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT 540 พ97 2560,346.017 พ296ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Happy money guide ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ / ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
ชื่อผู้แต่งธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG179 ธ251,332.024 ธ152ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ = A handbook of academic article writing for publication / ...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
เลขเรียกLB2369 ส-ค 2560,808.066 ส724ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ text
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560
เลขเรียกT385 ภ432ค 2560,005.36 ภ432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับตายและรวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกน ม164จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย / กมลนัยน์ ชลประทิน, เนติพงษ์ หล่าวเจริญ และวิวรรธน์ ด...
ชื่อผู้แต่งกมลนัยน์ ชลประทิน
พิมพลักษณ์เชียงราย : โรงพิมพ์แม่สายการพิมพ์, 2560
เลขเรียก346.02 ก44ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ. 2560 พร้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ครบทุกฉบับ (ฉบับใช้งาน) / คณะวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ the justice group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560].
เลขเรียกKPT3645 พ46 2560,343.056 ค1411พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลีน:ลดต้นทุนะธุรกิจงานเสร็จไวกำไรพุ่ง / สิริพงศ์ จึงถาวร.
ชื่อผู้แต่งสิริพงศ์ จึงถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : :รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกHF5351 ส731,658.5 ส373ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกRA 776.75 ส742,WA 100 ส416ส 2560,613 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา