Found: 1,002  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
991
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ประเทศไทย ทางหลวงกายภาพ [map] = The map of Thailand : physical highway map / ศูนย์แผนที่พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [2547].
เลขเรียกG8025 ผ8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
992
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่เส้นทางคมนาคมปัจจุบันและโครงการในอนาคตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2547 [map].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : พรานนก, 2547].
เลขเรียกG2379.B3 ผ83 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
993
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [map] = Map of Southeast Asia (Asian) / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
ชื่อผู้แต่งศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [254-].
เลขเรียกG8001 ศ73ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
994
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง [map] : จังหวัดสุพรรณบุรี / กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน, 2539.
เลขเรียกG8033 ก4ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
995
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุของทั้งประเทศ [map] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกG7963.A6 ผ83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
996
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรอ...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการ, 2547.
เลขเรียกG4083 ค49ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
997
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงชนิดหินของประเทศไทย [map] : ฉบับประชาชน พ.ศ.2546 / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2546.
เลขเรียกG8026.H1 ท46ผ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
998
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โลก [map] = Map of the World / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [2547].
เลขเรียกG3200 ผ8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
999
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอฟริกา [map] : สำรวจร่องรอยอารยธรรม / produced by National Geographic Maps for National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2005.
เลขเรียกG8201.E2 N3 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,000
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [map] / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2546.
เลขเรียกG2376 ก4อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,001
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล [map].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2546.
เลขเรียกG2379.B3 ค49 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,002
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโลกยามราตรี [cartographic material] = Earth at night / produced by National Geographic Maps, A...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2004.
เลขเรียกG3201.A4 N3 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา